ดร.พิทักษ์พงศ์   กางการ
ผู้อำนวยการโครงการ อปท.


ดร.เกรียงศักดิ์   โชควกุล
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวทิพวัลย์   ถิ่นอุดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นายเอก   กองนาค

เจ้าหน้าที่โครงการ

ภาระงาน
ภาระงาน
ภาระงาน